Algemene Bezoekersvoorwaarden

Laatste update – 22-03-2023

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 – Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door S.V. Equinox voor de LANParty XXL, hierna te noemen: “organisatie”.

1.2 – Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de organisatie en degene, hierna te noemen: “bezoeker”, die tijdens het evenement de Haagse Hogeschool, vestiging Delft betreedt.

1.3 – Onder evenement wordt hier verstaan de gehele LAN-Party XXL, voor de duur die op de website wordt vermeld.

1.4 – Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene
Bezoekersvoorwaarden verstaan de lokalen D0.126 en D0.136, het atrium en open ruimtes direct aangesloten aan het atrium van de Haagse Hogeschool, vestiging Delft te Rotterdamseweg 137 hierna te noemen: “locatie”.

1.5 – Alleen de algemene voorwaarden van de organisatie en locatie zijn van kracht op het evenement, eventuele door andere partijen ingebrachte voorwaarden worden niet toegepast.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 – Alle door de organisatie, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend en de organisatie is niet verplicht om een bezoeker toegang te verlenen.

2.2 – De overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker gaat in op het moment dat de bezoeker akkoord gaat met de algemene voorwaarden en die aanvinkt op het
inschrijfformulier bij de inschrijfbalie, waarna toegang tot het evenement verleend wordt.

2.3 – Er wordt na middernacht geen toegang meer verleend tot het evenement, tenzij vooraf afgesproken met de organisatie van het evenement.

Artikel 3 – Overige verplichtingen van de bezoeker

3.1 – Bij verdachte omstandigheden kan een bezoeker door de organisatie gevraagd worden om mee te werken aan een controle van het identiteitsbewijs, bij weigering of het niet kunnen overleggen van een geldig identiteitsbewijs kan de bezoeker worden gevraagd het evenement te verlaten.

3.2 – Bij verdachte omstandigheden kan een bezoeker door de organisatie gevraagd worden om mee te werken aan een fouillering en/of tassen controle, bij weigering of het aantreffen van illegale middelen kan de bezoeker worden gevraagd het evenement te verlaten.

3.3 – Gedurende het verblijf van de bezoeker op de locatie waar het evenement plaatsvindt dient de bezoeker zich in overeenstemming met de voorwaarden van de organisatie te gedragen. De bezoeker is verplicht zich direct te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de door de organisatie daartoe aangewezen functionarissen van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het orde personeel, de brandweer en andere bevoegden.

3.4 – Mocht er door de organisatie ontdekt worden dat er door plaatsing van persoonlijke eigendommen een gevaarlijke situatie, waaronder brandgevaar of blokkade van een nooduitgang, ontstaat dan is de organisatie bevoegd deze te verplaatsen om deze situatie te kunnen de-escaleren.

3.5 – Het is de bezoeker onder meer verboden om:

 • promotie materiaal te verspreiden in, rond of voor het gebouw zonder toestemming vooraf.
 • te roken op een andere plaats dan de daarvoor bestemde locatie, dit is de binnenplaats van de locatie van het evenement.
 • alcohol te nuttigen of te verspreiden. Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol en drugs met uitzondering van medicijnen zoals vermeld in de Geneesmiddelenwet of de Opiumwet.
 • naar het oordeel van de daartoe door de organisatie aangewezen personen gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Als dit wordt gesignaleerd kan de toegang tot de locatie ontzegd worden.
 • beschadigingen aan te richten aan de plaats waar het evenement plaatsvindt. De bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de plaats waar het evenement plaatsvindt.
 • goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen, tenzij hier toestemming voor is gegeven door de organisatie.
 • andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door ongepast gedrag (daaronder begrepen molest, racistische, fascistische, seksistische en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag) en diefstal.
 • dieren mee te brengen naar de plaats van het evenement met uitzondering van hulphonden.
 • bij het naar binnen en buiten gaan de bewoners van de directe omgeving van het evenement overlast te bezorgen vanaf het terrein van de locatie.
 • te slapen in de gehele Haagse Hogeschool. In de loungeruimte is het toegestaan om te rusten, maar niet om te slapen.
 • zich te bevinden buiten de plaats waar het evenement wordt gehouden binnen de Haagse Hogeschool zoals besproken in artikel 1, lid 4, met uitzondering van de binnenplaats.
 • vluchtwegen (onder andere nooduitgangen) en redmiddelen (brandblussers, haspels en dergelijke) te blokkeren.
 • nooduitgangen te gebruiken wanneer er geen calamiteiten zijn.

Artikel 4 – Rechten van de organisatie

4.1 – Bij overtreding door de bezoeker van één of meer bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de organisatie gerechtigd de bezoeker toegang tot het evenement (en eventueel latere edities) te ontzeggen. In de situatie(s) bedoeld in de vorige zin heeft de bezoeker geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

4.2 – De organisatie is gerechtigd de bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het evenement de regels uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden heeft overtreden, of wanneer op andere wijze gerechtvaardigde de vrees voor beschadiging door de bezoeker bestaat, de toegang tot plaats waar het evenement wordt gehouden voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. De organisatie behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

4.3 – De organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken van het evenement en de plaats waar dit plaatsvindt, inclusief het publiek, alsmede om dit te openbaar maken en te verveelvoudigen. Personen die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van het evenement hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding. Er kan worden overlegd met de organisatie beeldmateriaal te verwijderen na plaatsing hiervan op publiek domein.

4.4 – De organisatie is gerechtigd de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door de organisatie noodzakelijk geachte, gehele of
gedeeltelijke ontruiming van de plaats waar het evenement plaatsvindt. Een dergelijke aanpassing van de(reguliere) openingstijd geeft de bezoeker geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

4.5 – Wanneer een bezoeker de toegang tot de locatie – om welke reden dan ook – ontzegd of geweigerd wordt, zal hij in geen geval betaalde gelden terugkrijgen.

Artikel 5 – Overmacht

5.1 – Onder overmacht wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop de organisatie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de organisatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer
wordt onder overmacht verstaan: overlast, ongemak en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers, door onderhoudswerkzaamheden, door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten, door de aanwezigheid van het
vrije zicht benemende personen en/of voorwerpen, door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, en/of door de toewijzing en verdeling van de staan of zitplaatsen. Fouten gemaakt door derden in bijvoorbeeld aankondigen, mededelingen en/of prijsopgaven met betrekking tot het evenement vallen eveneens onder overmacht. In geval van overmacht
bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.

5.2 – Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van crewleden, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van de organisatie

6.1 – Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico, in die zin dat de organisatie niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, waaronder schade uit gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of letsel of aan
bezittingen van de bezoeker (waaronder diefstal).

Artikel 7 – Klachten

7.1 – In het geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door deze bij een crew lid te melden, dan wel door na het evenement te mailen naar lanpartyxxl@svequinox.nl. Tevens is het mogelijk deze klacht in te sturen per brief naar S.V. Equinox, Rotterdamseweg 137,
2628AL Delft.

Artikel 8 – Gevonden voorwerpen

8.1 – Door de bezoeker op de plaats waar het evenement wordt gehouden gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de crewleden.

8.2 – De organisatie zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de plaatselijke politie of gemeente Delft.

8.3 – In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt, dient de eigenaar zich te kunnen legitimeren en het gevonden voorwerp te omschrijven aan de hand van vragen van de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht om gevonden voorwerpen die niet binnen 28 dagen worden opgehaald en wanneer deze niet kunnen worden overgedragen aan de plaatselijke politie of gemeente Delft, te vernietigen of aan een nonprofit organisatie te schenken.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1 – De organisatie verwerkt persoonsgegevens van haar evenement en website(s) zoals vermeld in de privacy verklaring.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1 – Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de bezoeker en de organisatie bestaat is Nederlands recht van toepassing.

10.2 – Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

10.3 – Niets in deze Voorwaarden zal de organisatie ervan weerhouden om zich aan de wet te houden.

10.4 – Tenzij opgenomen in deze Voorwaarden, verlenen deze Voorwaarden geen rechten ten behoeve van derden.

10.5 – Indien de organisatie een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden niet handhaaft, kan dit niet gezien worden als een afstand van onze rechten als organisatie.

10.6 – Indien een bepaling in deze voorwaarden als onwettig, nietig of om één of andere reden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan wordt die bepaling geacht deelbaar te zijn van deze voorwaarden en zal deze de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen in deze voorwaarden niet beïnvloeden. Het resterende deel van deze
voorwaarden blijft volledig van kracht.

10.7 – De organisatie kan deze voorwaarden wijzigen of bijwerken. Tenzij wettelijk anders vereist, verstrekken we u ten minste 30 dagen van tevoren een kennisgeving over wijzigingen aan deze voorwaarden. Dit geeft u de mogelijkheid om de herziene voorwaarden te bekijken en
uwe oordeel te vestigen over of u daadwerkelijk het evenement bijwoont. Wijzigingen in deze voorwaarden worden niet eerder dan 30 dagen nadat we u van de geplande wijzigingen op de hoogte hebben gesteld, van kracht. We wijzen erop dat we u mogelijk geen kennisgeving kunnen verstrekken voor wijzigingen in deze voorwaarden die vereist
zijn voor wijzigingen als gevolg van een wettelijke reden. Wijzigingen als gevolg van deze reden treden onmiddellijk in werking. Als u naar ons evenement komt na de kennisgevingsperiode van geplande wijzigingen, bevestigt u dat u instemt met de gewijzigde voorwaarden.