Privacy Policy

Laatst geupdate – 22-03-2023

LAN-Party XXL, gevestigd aan Rotterdamseweg 137, 2628 AL te Delft, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
LAN-Party XXL
https://lanxxl.nl
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft
Nederland
+31152606286

Dhr. Both is de Functionaris Gegevensbescherming van LAN-Party XXL. Hij is te bereiken via bestuur@svequinox.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

LAN-Party XXL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IP-adres,
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch,
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website,
 • Internetbrowser en apparaat type,
 • Akkoordverklaring,
 • Camerabeelden en foto’s, ook beveiligingsbeelden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LAN-Party XXL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De toelating op het evenement op basis van de overeenkomst,
 • Verzenden van onze nieuwsbrief op basis van jouw interesse,
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de overeenkomst,
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van de overeenkomst,
 • LAN-Party XXL analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren,
 • LAN-Party XXL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze juridische verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LAN-Party XXL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia1 jaar na laatste account
mutatie*
Voor afhandeling van garantie en
veiligheidskwesties
aangaande de in de
overeenkomst opgenomen
producten. (Grondslag
1,2,3)
Telefoonnummer1 jaar na laatste account
mutatie*
Voor afhandeling van garantie en
veiligheidskwesties
aangaande de in de
overeenkomst opgenomen producten. (Grondslag 1)
E-mailadres1 jaar na laatste account
mutatie*
Voor afhandeling van garantie en
veiligheidskwesties aangaande de in de
overeenkomst opgenomen
producten. En indien daarvoor toestemming is
verleend voor het toesturen van onze digitale nieuwsbrief.
(Grondslag 1,2)
IP-adres1 jaar na laatste bezoek*Voor analyse van verkeer en
als bewijslast voor de juridische overeenkomst.
(Grondslag 1,2)
Overige persoonsgegevens
die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie
en telefonisch
1 jaar na laatste account
mutatie*
Voor het verbeteren van uw
gebruikerservaring en het kunnen bieden van een
persoonlijke behandeling.
(Grondslag 1,2)
Internetbrowser en apparaat type1 jaar na laatste bezoek*Voor het verbeteren van uw
gebruikerservaring en het
kunnen bieden van een
persoonlijke behandeling.
Voor het verbeteren van de
inrichting van onze website
en productinformatie.
(Grondslag 1)
Akkoordverklaring2 jaar kalenderjaren na het
evenement waarop deze van toepassing is.
Voor eventuele bewijslast bij
juridische geschillen.
(Grondslag
1,2,3)
Camerabewakingsbeelden
en overige video-
/ foto-opnames
28 dagen na opname, met
uitzondering van beelden
welke gebruikt worden voor
publicatie ter promotie van
het evenement in kwestie of
de overige activiteiten van
LAN-Party XXL
Voor livestreams,
(internet)video’s, toezicht, veiligheid en registratie van
ongevallen en
overtredingen.
(Grondslag 1,2,3)
*Gegevens worden jaarlijks (geautomatiseerd) opgeschoond in de laatste week van het
jaar. Hierdoor kan het voorkomen dat uw gegevens wel in aanmerking komen voor
verwijdering maar nog niet verwijderd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

LAN-Party XXL deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LAN-Party XXL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt LAN-Party XXL jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming

MailchimpVoor het verwerken en verzenden van onze digitale nieuwsbrievenContactpersoon en e-mailadres
(Grondslag 1)
GoogleGebruikersstatistieken van onze websitesGebruikersstatistieken
(pseudo-anoniem)
(Grondslag 1)
S.V. EquinoxVoor promotie van de vereniging en/of andere evenementenCamerabewakingsbeelden en overige video- / foto-opnames (grondslag 1)

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

LAN-Party XXL gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LAN-Party XXL. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@svequinox.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. LAN-Party XXL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LAN-Party XXL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@svequinox.nl

De zes wettelijke grondslagen

 1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
 5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Wijzigingen

LAN-Party XXL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen. De datum van de laatste inhoudelijke update wordt altijd bovenaan deze pagina vermeld.